Meest gestelde vragen

BELANGRIJK

Kan de continuïteit van de dekking TRIP bij overname/fusie van ondernemingen gewaarborgd worden ? BELANGRIJK

Het antwoord is ja, op voorwaarde dat de volgende voorwaarden strict in acht worden genomen.

Artikel 10 van de statuten van TRIP biedt de overnemende onderneming of de nieuwe gefusioneerde entiteit, die geen lid is van TRIP, de mogelijkheid aanspraak te maken op de continuïteit van de dekking TRIP op voorwaarde dat TRIP de vraag tot toetreding ontvangen heeft uiterlijk op de datum van de bekendmaking van de toelating in het Belgisch Staatsblad
of, als het gaat om een onderneming die in vrije dienstverrichting mag actief zijn in België, op de datum van de bekendmaking van de naam van de onderneming op de website van de NBB.

Artikel 10 van de statuten preciseert immers - wat betreft de toetreding in de loop van het jaar - dat de vraag tot toetreding tot TRIP moet ingediend zijn in de maand van de datum van de bekendmaking van de toelating, waarbij de toetreding pas effectief is vanaf de datum waarop TRIP de vraag tot toetreding ontvangen heeft.

Een onderneming die wenst te kunnen rekenen op de continuïteit van de dekking TRIP zal er dus moeten op toezien dat ze haar vraag tot toetreding tot TRIP indient vóór de bekendmaking van haar toelating door de NBB, onder de opschortende voorwaarde van verkrijging van haar toelating, zodat de datum van toetreding tot TRIP samenvalt met de datum van verkrijging (bekendmaking) van de toelating om in België verzekeringsactiviteiten te beoefenen.

Als bijlage vindt u een samenvattende tabel met alle scenario's die zich kunnen voordoen en de daarmee samenhangende oplossingen.

Overname

Overnemende onderneming Overgenomen onderneming  
lid lid
  • geen probleem --> continuïteit
lid geen lid
  • geen probleem --> continuïteit, de zaken van de overgenomen onderneming worden gedekt
geen lid lid
  • indien overnemer actief is in België, de termijnen van toepassing voor nieuwe leden respecteren
  • indien overnemer niet actief is in België, mogelijkheid om onmiddellijk lid te worden
geen lid geen lid
  • aanvraag noodzakelijk : moet de termijnen van toepassing voor nieuwe leden repecteren

Fusie: nieuwe entiteit

A B  
lid lid
  • aanvraag in te dienen binnen de maand van de toelating door de NBB
lid geen lid
  • aanvraag in te dienen binnen de maand van de toelating door de NBB
geen lid geen lid
  • aanvraag in te dienen binnen de maand van de toelating door de NBB

Fusie: continuïteit v/ 1 van de 2 ondernemingen

zie overname

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020