Meest gestelde vragen

VASTSTELLING UITKERING (enkel van toepassing indien uw verzekeraar lid is van de vzw TRIP)

Kan een uitkeringspercentage worden gewijzigd?

Het uitkeringspercentage wordt door het Comité vastgesteld binnen de zes maanden na de terroristische gebeurtenis. Dit Comité moet minstens om de zes maanden vergaderen om het uitkeringspercentage al dan niet te herzien.

Als blijkt dat er minder schade is dan initieel verwacht, zal het uitkeringspercentage worden verhoogd. Dit leidt tot een verhoging van de schadevergoeding voor alle schadegevallen die voortkomen uit de terroristische gebeurtenis. Indien de verzekeraar reeds een vergoeding had uitgekeerd, zal hij een tweede uitkering doen.

Als blijkt dat er meer schade is dan initieel verwacht, zal het uitkeringspercentage naar beneden worden bijgesteld. Dit leidt tot een lagere schadevergoeding, maar niet voor de reeds uitgekeerde vergoedingen. Terugvorderen kan niet. Ook wanneer de verzekeraar de vergoeding nog niet heeft uitgekeerd, maar hij zijn beslissing om over te gaan tot vergoeding reeds heeft meegedeeld aan de rechthebbende, zal de verzekeraar het eerste (hogere) uitkeringspercentage moeten toepassen. Het tweede (lagere) uitkeringspercentage geldt dan alleen voor rechthebbenden die nog geen vergoeding hebben ontvangen en die ook nog geen beslissing van hun verzekeraar hebben ontvangen.

Terug naar de vragen

vzw TRIP - Terrorism Reinsurance & Insurance Pool - de Meeûssquare, 29 - 1000 Brussel - Belgïe
Privacy Notice TRIP - Maart 2020